2023 m. gegužės mėn. 16 – 17 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Regionų plėtra 2023

„BESIKEIČIANTYS SAVIVALDOS IŠŠŪKIAI: BENDRUOMENĖS, GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS, POLITIKA“. Su konferencijos programa plačiau galima susipažinti pagal šią nuorodą ( www.lrti.lt ).

Konferencija buvo skirta baigiamo įgyvendinti projekto rezultatams bei šalies demokratijos vystymo ir regioninės politikos aktualijoms aptarti ir finansuojama iš projekto Nr. K1-O1-PK-D-355 “Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas” lėšų, gautų pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje programą.

Projekto idėja – stiprinti tarpinstitucinę partnerystę tarp regiono, vietos valdžios (savivaldybės), vietos bendruomenių ir piliečių grupių bei kitų regionuose veikiančių suinteresuotų verslo ir piliečių grupių, įgalinant skirtingus interesų derinimo modelius ir prieigas, didinančias demokratiją ir palaikančias įvairias pilietines iniciatyvas bei didinančias įsitraukimą į vietos politikos darbotvarkę bei gerinančias viešųjų paslaugų teikimą gyventojams, kad paspartintų regionų (ypač kaimo vietovių) vystymąsi ir labiau prisidėtų prie didesnės gyventojų gyvenimo kokybės konkrečiose teritorijose.

Projekto partneriai ir konferencijos organizatoriai bei dalyviai: VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas, Tauragės miesto/rajono vietos veiklos grupė; Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“, Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“, Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyrius, Kauno rajono vietos veiklos grupė, Zarasų rajono bendruomenių asociacija, Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“, Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, Kaimų bendruomenė ,,Saulietekis“, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga bei partneriai iš Norvegijos Karalystės Hardangerio regiono (penkių savivaldybių) plėtros taryba (Hardangerrådet IKS) ir Vestland apskrities administracija (Vestland fylkeskommune), o taip pat asocijuoti partneriai Vytauto Didžiojo universitetas, LR Vidaus reikalų ministerija,  projekto  partnerių  savivaldybių  administracijos  bei  visi  kiti  šalies  socialiniai-ekonominiai partneriai ir šia tematika besidomintys piliečiai. Konferencijoje dalyvavo beveik 100 dalyvių, iš kurių dalis buvo prisijungę per atstumą (Teams platformą).

Konferencijos dalyvius pasveikino ir savo dalyvavimu pagerbė Vicekanclerė prof. dr. Aušra Blinstrubienė, Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio akademija; Arne Monrad Johnsen, Seniorrådgjevar FoU, Vestland County Council, Norway; Jolanta Margaitienė, LR Vidaus reikalų Ministrės patarėja; įžanginį plenarinį pranešimą „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimo aktualijos šalies regioninio vystymosi kontekste“ padarė prof. dr. Rimantas Dapkus (Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas). Taip pat su dideliu susidomėjimu buvo peržiūrėtas įgyvendinamo projekto metu sukurtas filmas apie Patirties mainus Lietuvos delegacijos darbinio vizito į Norvegijos Karalystę metu, kurio autoriai Arvydas Veikšra (Zarasų rajono bendruomenių asociacija) ir Ligita Smagurauskienė (Ignalinos rajono vietos veiklos grupė).

1 pav. Konferencijos dalyvių sveikinimai (nuotraukoje matosi sveikinimo žodį tarę bei konferencijos dalyvius pagerbę ir pranešimus skaitę asmenys – iš kairės: doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė, Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų instituto ekspertė; Mrs. Trude Rinaldo, Senior adviser for Hardanger Council Hardangerrådet IKS; prof. dr. Rimantas Dapkus, Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas; Vicekanclerė prof. dr. Aušra Blinstrubienė, Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio akademija; Arne Monrad Johnsen, Seniorrådgjevar FoU, Vestland County Council, Norway; Jolanta Margaitienė, LR Vidaus reikalų Ministrės patarėja; Rasa Tamulevičiūtė, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vadovė).

Itin įdomūs ir daug klausimų bei diskusijų sulaukę buvo visi konferencijos programoje numatyti pranešimai: „Nacionalinės regioninės politikos aktualijos ir piliečių įsitraukimas į sprendimų priėmimą“ (Rasa Tamulevičiūtė, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vadovė, Vidaus reikalų ministrės patarėja Jolanta Margaitienė); “The Hardanger Council experience how to make cooperation between municipalities – a tool for regional development and democracy building” (Mrs. Trude Rinaldo, Senior adviser for Hardanger Council Hardangerrådet IKS); “Dalyvavimas savivaldos rinkimuose: aktyvumo problema” (prof. dr. Aistė Lazauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų instituto ekspertė); “Vietos bendruomenių svarba ir gyventojų įsitraukimo formos” (doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė, Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų instituto ekspertė); „Lietuvos bendruomeninių organizacijų judėjimo aktualijos“ (Eglė Juozapavičienė, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė); „Bendruomenių narių pilietiškumo ir teisinės savimonės ugdymas, saviraiškos ir įsitraukimo skatinimas, puoselėjant bendruomeniškumą ir dalyvavimą vietos savivaldoje“ (Darius Joneikis, Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininkas). Ne mažiau įdomūs ir konferencijos dalyviams aktualūs buvo pačių projekto dalyvių pranešimai „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ partnerių pasisakymai (“Kauno rajono vietos veiklos grupės patirtis”, Kristina Švedaitė, Kauno raj. VVG administracijos vadovė); „Bendruomenės „Skaudvilės Kraštas” patirtis“ (Vidas Bičkus, Bendruomenės pirmininkas) ir vietos bendruomenių lyderių diskusijos apie įgyvendinto projekto patirtis, naudą ir rezultatų panaudojimo perspektyvas.

2 pav. Konferencijos pranešėjai ir diskusijų sesijos dalyviai

Popietinėje konferencijos dalyje buvo aptariami vietos valdžios, politikų ir vietos bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą skatinantys ir piliečius įtraukiantys veiksniai Kauno rajono savivaldybės ir Kauno rajono Vietos veiklos grupės pavyzdžiu.

Antrąją konferencijos dieną projekto partnerių atstovai darbinio seminaro metu išsamiai aptarė projekto metu įgytas patirtis ir sukurtų instrumentų tolimesnio panaudojimo perspektyvas bei galimas būsimas bendradarbiavimo tęstinumo iniciatyvas.

3 pav. Diskusijos darbinio seminaro metu

 

2023-05-25, Kaunas

Prof. Dr. Rimantas Dapkus (VDU ŽŪA, LRTI)

Nuotraukų autorė: Elena Bagdonavičiūtė (Marketingo ir komunikacijos departamentas, VDU ŽŪA).