Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė parengė Vietos plėtros strategijos (VPS) 2023‒2027 metams projektą ir, pagal nustatytas procedūras, pateikė derinimui su visuomene. Strategijoje numatytoms priemonėms įgyvendinti ir vietos projektams kofinansuoti pagal LR Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą metodiką planuojama skirti 500 tūkst. eurų.

210 tūkst. eurų planuojama skirti priemonei „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, 80 tūkst. eurų priemonei „Tvarių maisto sistemų plėtojimas“, 135 tūkst. eurų – „Bendruomenės iniciatyvų ir gyvybingumo skatinimas, didinat vietos gyventojų socialinę įtrauktį“, 75 tūkst. eurų priemonei „Viešųjų erdvių pritaikymas rekreacinei žvejybai ir turizmui“.

Administravimo taisyklėse nustatyta didžiausia paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis ‒ 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo, o remiami veiksmai atitinka vieną iš kriterijų: 1) atitinka kolektyvinius interesus; 2) turi kolektyvinį paramos gavėją arba 3) projektas turi inovacinių aspektų.

Kai vietos projektas yra skirtas žuvininkystės verslui plėtoti arba pradėti, jį teikia juridinis arba fizinis asmuo, ir pareiškėjas įrodo, kad vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu, bus kompensuojama 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Privataus žuvininkystės verslo pobūdžio projektams (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų), kai jį teikia juridinis (privatus arba viešas) arba fizinis asmuo, bus kompensuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Kviestume gyventojus, juridinius asmenis planuoti pasinaudoti paramos galimybėmis kuriant ir tobulinant infrastruktūrą pritaikytą žvejybai, akvakultūrai ir rekreaciniam turizmui, ekologinio turizmo vystymui, etnografinei žvejybai, produktų pridėtinės vertės kūrimui.

VPS projektas pateiktas Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės interneto svetainėje (nuoroda).

Pastabas ir pasiūlymus projektui kviečiame teikti elektroniniu paštu zarasuzuvis@gmail.com arba telefonu +370 68758562 iki š.m. rugsėjo 8 d.

 

Arvydas Veikšra

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono VVG

pirmininkas

Flag_2colors.eps