2022 m. gegužės 9 d. skelbiamas paraiškų priėmimas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui.


Konkursas vykdomas vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-75 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

 

Galimi pareiškėjai – Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios grupinės arba viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, kurių steigėjai yra ne savivaldybė ar valstybinės institucijos), Juridinių asmenų registre įregistravusios nevyriausybinės organizacijos statuso žymą (dėl NVO statuso įregistravimo informacija pateikiama VĮ Registrų centro svetainėje, adresu https://info.registrucentras.lt/node/104642).

 

Pareiškėjas (NVO) gali pateikti tik vieną paraišką pagal vieną prioritetą.

 

Finansavimo prioritetai:
1. NVO dalyvavimas projektinėje veikloje (NVO laimėtų projektų dalinis finansavimas, NVO dalyvavimas projektuose partnerystės sutarties pagrindu). Dalinio finansavimo suma negali viršyti 3000,00 Eur vienam projektui.
2. Bendruomeniškumo, verslumo ir turizmo skatinimas. Dalinio finansavimo suma negali viršyti 3000,00 Eur vienam projektui.
3. Nekilnojamų kultūros vertybių, istorinę, kultūrinę, sakralinę ar kt. vertę turinčių objektų tvarkyba ir pritaikymas turizmui. Dalinio finansavimo suma negali viršyti 5000,00 Eur vienam projektui.
4. NVO veiklos stiprinimas. Dalinio finansavimo suma negali viršyti 3000,00 Eur vienam projektui.

 

NVO konkursui teikia:
1. užpildytą projekto paraišką (Aprašo 1 priedą);
2. detalią Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal išlaidų ekonominę paskirtį sąmatą (Aprašo 2 priedas);
3. bendradarbiavimo susitarimo ar kitų bendradarbiavimą pagrindžiančių dokumentų (jei projektas vykdomas su partneriais) kopijas;
4. dokumentus, įrodančius privalomą dalinį 10 proc. prisidėjimą iš kitų šaltinių (nuosavos, rėmėjų, partnerių ar kt. lėšos, išskyrus teikiant paraišką pagal šio Aprašo 9.1. punkte nurodytą prioritetą);
5. dokumentus, įrodančius pareiškėjo laimėtų projektų finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių ar dalyvavimą projektuose partnerystės sutarties pagrindu (taikoma, kai paraiška teikiama pagal šio Aprašo 9.1. punkte nurodytą prioritetą);
6. nuorodą, įrodančią pareiškėjo laimėtų projektų projekto finansavimo sąlygų aprašo/ programos taisyklių projekto finansavimo intensyvumą (taikoma, kai paraiška teikiama pagal šio Aprašo 9.1. punkte nurodytą prioritetą);
7. kitus dokumentus, kuriuos NVO mano esant tikslinga pateikti (turto nuosavybę įrodančius dokumentus, rekomendacijas, viešųjų pirkimų dokumentų kopijas, partnerių sutikimus ir pan.).

 

NVO paraiškos priimamos 30 kalendorinių dienų nuo skelbimo apie paraiškų priėmimą pateikimo interneto svetainėje www.zarasai.lt (įskaitant paskelbimo dieną).

 

Paraiškas NVO teikia el. paštu paraiska@zarasai.lt, laiške nurodant organizaciją, konkurso pavadinimą. Siunčiama elektroninė paraiška DOC formatu ir skenuota paraiška su pridedamais dokumentais, kaip vienas dokumentas PDF formatu. Visi dokumentai siunčiami viename laiške. Paraiškos duomenys DOC ir PDF formate turi sutapti, aptikus netikslumus, paraiška atmetama.

 

Paraiškų priėmimą ir konkurso eigą kuruoja Jaunimo reikalų koordinatorė vyriausioji specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė. Kilus klausimams, prašome kreiptis telefonu (8 385) 30 731, el. paštu jaunimokoordinatorius@zarasai.lt arba atvykti konsultacijai į Zarasų rajono savivaldybės administracijos 108 a kabinetą (iš anksto susitarus).

Priedai